VĂN BẢN

BẢNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

BẢNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên ngành A         NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN   01       Nông nghiệp và hoạt động...