MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NĂM 2019

Căn cứ vào Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015Luật BHXH 2014Luật việc làm 2013Nghị định 146/2018/NĐ-CPNghị định 44/2017/NĐ-CPNghị định 143/2018/NĐ-CPQuyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 thì mức đóng BHXH bắt buộc {đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất (HT); quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ); quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (LĐ); quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quỹ bảo hiểm y tế (BHYT)} áp dụng trong năm 2019 được thực hiện theo bảng dưới đây.

MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NĂM 2019

Tháng Bảy 15, 2019 6:26 sáng Published by Leave your thoughts
Rate this post

Đăng bởi Doan Minh